ΑΥΓ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 50,3% των συν/γών, εκροές €25εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΑΥΓ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 50,3% των συν/γών, εκροές €25εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2019. Τον Αύγουστο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,38 δις (μειωμένη κατά 20,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 72,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2019 ήταν €70,26 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€82,47 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€36,39 εκατ.).

– 20,14 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 28,66 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 626 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.117 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,30 δισ., μειωμένη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 2,9%.

Απώλειες της τάξης του 3,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.


Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Αύγουστο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-25,01 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€18,42 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€9,71), Οργανισμούς Ε.Ε. (€5,19) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,81), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€31,01), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€20,16) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,98).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2019 πραγματοποίησαν το 50,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Αύγουστο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 60,7% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 65,5% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο έναντι 67,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 64,0% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 66,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €25,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€4,80) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,97), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,37), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€9,29), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,33) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€2,44).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2019 πραγματοποίησαν το 24,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 26,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 34,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.