Δεδουλευμένοι Tόκοι

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Tόκοι που έχουν συσσωρευτεί μεταξύ μιας πληρωμής και της επόμενης πληρωμής κουπονιού ή της πώλησης του ομολόγου. Κατά το χρόνο της πώλησης του τίτλου, ο αγοραστής πληρώνει στον πωλητή την τιμή του τίτλου πλέον των δεδουλευμένων τόκων που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του κουπονιού με το κλάσμα της χρονικής περιόδου που πέρασε από την τελευταία πληρωμή κουπονιού.

Παράδειγμα:
Επενδυτής ομολόγου αγορασμένο στην πρωτογενή αγορά, ονομαστικής αξίας 100.000 € και ετήσιο κουπόνι 5%, πουλάει το ομόλογο μετά από 90 ημέρες (πωλητής). Ο νέος αγοραστής του ομολόγου θα πληρώσει στον αρχικό επενδυτή, εκτός από την τιμή του ομολόγου όπου γίνεται η πράξη και τους δεδουλευμένους τόκους των 90 ημερών. Αυτοί υπολογίζονται ως εξής:

90/365 * 100.000 * 5% = 1.233 €.

Όρος γνωστός και ως: Accrued Ιnterest

Ετικέτες: