ΙΑΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53,9% των συν/γών, εκροές €104,12 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΙΑΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53,9% των συν/γών, εκροές €104,12 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιανουαρίου 2020. Τον Ιανουάριο 2020 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,62 δις (αυξημένη κατά 22,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 94,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2020 ήταν €77,01 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€77,92 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€37,86 εκατ.).

– 21,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,79 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

– 728 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 587 τον προηγούμενο μήνα)

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €50,06 δισ., μειωμένη κατά 0,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 0,5%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Τον Ιανουάριο 2020 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-104,12 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€3,20 εκατ.) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€2,60 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€65,45 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€18,45 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία,  Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,72 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,71 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€3,97 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,38 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 53,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 54,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιανουάριο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 61,4% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €104,13 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€61,36 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία,  Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€57,24 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€29,40 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€9,40 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€5,71 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€45,85 εκατ.) και  Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€14,51 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 21,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.