Καλυμμένο Ομόλογο

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος, εκδίδονται συνήθως από ευρωπαϊκές τράπεζες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αποτελούν εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας καθώς αγοράζονται συνήθως από ασφαλιστικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες και άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Tα ομόλογα αυτά ‘καλύπτονται‘ από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία (συνήθως  ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αλλά και υποθήκες, ενυπόθηκα ομόλογα, δάνεια και εγγυήσεις της κυβέρνησης, οργανισμών του δημοσίου τομέα ή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών) τα οποία περιορίζουν πάρα πολύ τον πιστωτικό κίνδυνο, αφού σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή πτώχευσης του εκδότη, η αποπληρωμή τους εξυπηρετείται από το προϊόν της πώλησης αυτών των καλύψεων-εγγυήσεων  που έχουν διατεθεί για την ασφάλεια των πληρωμών.  Το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας).

Το βασικότερο χαρακτηριστικό τους, σε αντίθεση με άλλους σχετικούς τίτλους, είναι ότι συνεχίζουν να αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του εκδότη-τράπεζας και δεν απαλείφονται από τον ισολογισμό της τράπεζας. Επιπλέον, τα καλυμμένα ομόλογα προσφέρουν διπλή προστασία-κάλυψη στον επενδυτή, αφού καλύπτονται από:
α.  πιστοληπτική διαβάθμιση της εκδότριας τράπεζας – εγγύηση τράπεζας,
β.  τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εξασφάλιση δηλαδή το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

Τα καλυμμένα ομόλογα δίνουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως εξασφάλιση για να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα από την ΕΚΤ, ενώ από τη μεριά του επενδυτή που αγοράζει τα καλυμμένα ομόλογα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η κατηγορία ομολόγων ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ σε περίπτωση Bail in.

Παραδείγματα Καλυμμένων Ομολόγων:

α. 750 εκ € Καλυμμένο Ομόλογο ΕΤΕ 10/10/2017:
Καλυμμένο Ομόλογο σταθερού επιτοκίου, 3ετούς διάρκειας, λήξης 19/10/2020 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,572% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,90%. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από ελληνικά ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ενώ η αξιολόγηση ήταν ‘B’ κατά Fitch.
Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του ELA, καθώς στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μηδενισμός του δανεισμού από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας στα τέλη του 2017 με αρχές του 2018.

β. 500 εκ € Καλυμμένο Ομόλογο Εurobank 24/10/2017:
Καλυμμένο Ομόλογο σταθερού επιτοκίου, 3ετούς διάρκειας, λήξης 02/11/2020 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από ελληνικά ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (‘πρώτης κατηγορίας’ – ακίνητα προβολής) ενώ η αξιολόγηση ήταν ‘B3’ κατά Moody’s.

Όρος Γνωστός και ως: Covered Bond

Ετικέτες: