ΝΟΕ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,9% των συν/γών, εισροές €49,23 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΝΟΕ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,9% των συν/γών, εισροές €49,23 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Νοεμβρίου 2019. Τον Νοέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,49 δις (αυξημένη κατά 7,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 37,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2019 ήταν €78,59 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€69,72 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€60,73 εκατ.).

– 18,29 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 23,55 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 576 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 942 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €48,83 δισ., αυξημένη κατά 3,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 3,8%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Τον Νοέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €49,23 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€59,49 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€13,99 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,76 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€19,84 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,46 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,28 εκατ.) .

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 55,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Νοέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 54,9% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ ανήλθε στο 66,1% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €49,14 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€22,15 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,87 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€10,29 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€10,09 εκατ.) και Ασφαλιστικές Εταιρείες (€4,13 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€6,17 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία,  Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,95 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 14,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.