ΟΚΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 53,3% των συν/γών, εισροές €38,93 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΟΚΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 53,3% των συν/γών, εισροές €38,93 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2019. Τον Οκτώβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,39 δις (αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 36,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2019 ήταν €69,72 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€68,01 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€47,35 εκατ.).

– 23,55 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,44 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

942 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 582 τον προηγούμενο μήνα).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,10 δισ., αυξημένη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,8%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Τον Οκτώβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €38,93 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€72,88 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€18,20 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,28 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€9,42 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€70,46 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,51 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποίησαν το 53,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 51,8% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 55,6% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 65,1% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €38,92 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€27,46 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€6,16 εκατ.), Επαγγελματικά ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€3,96 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,53 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,47 εκατ.) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1.18 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,13 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 22,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,5% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 34,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.