Κατανομή Χαρτοφυλακίων

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας κατανομής επενδυτών του Χ.Α. βάσει κλίμακας αποτιμώμενης αξίας των μετοχών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους.

Χαρτοφυλάκια
με αξία έως
(€)
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
3.000 489.205 565.848 620.589 680.517 710.940
9.000 51.052 59.154 53.950 56.815 73.480
15.000 15.727 18.211 15.802 16.428 22.071
30.000 14.450 16.800 13.994 13.874 19.149
50.000 6.802 7.855 6.511 6.375 8.707
70.000 3.269 3.980 3.081 2.982 3.831
100.000 2.509 3.060 2.611 2.320 2.816
200.000 3.009 3.689 2.898 3.204 3.315
300.000 1.140 1.324 1.010 1.067 1.137
500.000 941 1.111 834 909 1.009
1.000.000 835 892 828 827 910
3.000.000 873 951 915 867 996
>3.000.000 960 1.135 971 1.007 1.069
ΣΥΝΟΛΟ 590.772 684.010 723.994 787.192 849.430