Κατηγορία: Λεξικό

Spread

Spread. Η διαφορά των αποδόσεων δύο ομολόγων ίδιας λήξης αλλά διαφορετικής αξιολόγησης. Παράδειγμα: η περίπτωση 2 κρατικών ομολόγων, του γερμανικού 10ετούς (Bund) και του ελληνικού 10ετούς (GGB). To μεν γερμανικό είναι υψηλής αξιολόγησης ενώ το ελληνικό πολύ χαμηλής (junk). Eάν η απόδοση του γερμανικού ομολόγου είναι 0,5% και του ελληνικού 4%, τότε το spread είναι 3,5%… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Sovereign Risk

Sovereign Risk. Ο κίνδυνος αθέτησης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, δηλαδή το ρίσκο μη εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων μίας κεντρικής κυβέρνησης προς τους πιστωτές της. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όσο η αύξηση του δημοσίου χρέους οδηγεί σε μείωση της πιστοληπτικής ποιότητας. Επίσης, ο κίνδυνος μίας κυβερνητικής παρέμβασης με απαγορεύσεις πληρωμών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό σε ξένο νόμισμα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Προσωρινός μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2010. Ο EFSF παρείχε χρηματοοικονομική βοήθεια στις χώρες: Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Ο EFSF προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εξέδωσε ομόλογα EFSF καθώς και άλλα εργαλεία δανείων στις κεφαλαιαγορές. Ο EFSF δεν μπορεί να εμπλακεί σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης καθώς ο μοναδικός… Περισσότερα »

Ετικέτες:

EFSF (European Financial Stability Facility)

EFSF (European Financial Stability Facility). Προσωρινός μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2010. Ο EFSF παρείχε χρηματοοικονομική βοήθεια στις χώρες: Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Ο EFSF προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εξέδωσε ομόλογα EFSF καθώς και άλλα εργαλεία δανείων στις κεφαλαιαγορές. Ο EFSF δεν μπορεί να εμπλακεί σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Outright Monetary Transactions (OMT)

Outright Monetary Transactions (OMT). Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ. Κάτω από το πρόγραμμα αυτό, η ΕΚΤ μπορεί να αγοράζει κρατικά ομόλογα απ’ευθείας στη δευτερογενή αγορά, συγκεκριμένων κρατών της ευρωζώνης σε απεριόριστα επίπεδα (όχι καθορισμένα και προβλεπόμενα ποσοτικά όρια αγορών). Σκοπός του προγράμματος είναι η διαφύλαξη μίας κατάλληλης νομισματικής διαδικασία μετάβασης καθώς και τη μοναδικότητα της… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Atlante II

Atlante II. Iταλικό Private Equity Fund κλειστού τύπου που αποτέλεσε το ταμείο εξυγίανσης των ιταλικών τραπεζών αγοράζοντας αποκλειστικά τα κόκκινα δάνειά τους ή τίτλους πάνω σε NPLs με αναμενόμενη απόδοση επένδυσης 6% και αναμενόμενη τιμή αγοράς κόκκινων δανείων στο 32% της λογιστικής τους αξίας. Το Αtlante II δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2016 από τις ιδιωτικές… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το καταβλημένο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας είναι το μέρος της ονομαστικής αξίας των μετοχών της που έχει εισπραχτεί από τους μετόχους της εταιρίας κατά την ίδρυσή της ή και αργότερα με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως είναι το αρχικό κεφάλαιο για τη σύστασή της συν πιθανές μεταγενέστερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο. Το αποθεματικό που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η έκδοση μετοχών ‘υπέρ το άρτιο’ προκύπτει όταν οι μετοχές εκδίδονται σε αξία μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία. Ο Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών επιτρέπει την έκδοση μετοχών σε τιμές μεγαλύτερες από την ονομαστική τους αξία. Η διαφορά αυτή μεταξύ… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Tier 2 Capital

Tier 2 Capital. To δευτερεύον μέρος των κεφαλαίων μίας τράπεζας, τα συμπληρωματικά κεφάλαιά της μετά το Κεφάλαιο Κατηγορίας 1 (Tier 1). Τα κεφάλαια αυτά της τράπεζας θεωρούνται λιγότερα αξιόπιστα από αυτά του Tier 1 καθώς είναι κεφάλαια που ρευστοποιούνται πιο δύσκολα και είναι πιο δύσκολη η αποτίμησή τους. Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 1. Κύρια στοιχεία συμπληρωματικών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

CoCos (Contingent Convertibles)

CoCos (Contingent Convertibles). Yπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές αλλά σε ένα προκαθορισμένo γεγονός ενεργοποίησης. Οι ομολογίες αυτά είναι υβριδικά προϊόντα (δηλαδή συνδυάζουν χαρακτηριστικά ομόλογων και μετοχών μαζί) και θεωρούνται ως πιο περίπλοκα προϊόντα από τις συμβατικές ομολογίες. Τα CoCos είναι μη εξασφαλισμένες και μειωμένης κατάταξης επενδύσεις στο πιστωτικό ίδρυμα. Τα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Perpetual Bond

Perpetual Bond. Ομόλογο χωρίς ημερομηνία λήξης, δηλαδή στο διηνεκές. Για το ομόλογο αυτό δεν προβλέπεται αποπληρωμή κεφαλαίου, αλλά μόνο καταβολή τόκων (κουπονιών). Τα ομόλογα αυτά έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση το 1751 στη Μεγάλη Βρετανία με βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της χρηματοδότησης της χώρας μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους. Όρος γνωστός και ως: Prep Consol Oμόλογo στο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

BOT

BOT. Ακρωνύμιο των λέξεων Buoni Ordinari del Tesoro. Ιταλικό έντοκο γραμμάτιο δημοσίου μικρής διάρκειας έως 1 έτος. Από τα τέλη της 10ετίας του 1970, αποτελεί τη πιο δημοφιλή επένδυση-αποταμίευση των ιταλικών νοικοκυριών, ειδικά το 3μηνο έντοκο.

Ετικέτες:

Tier 1 Capital

Tier 1 Capital. Τα Βασικά ίδια Κεφάλαια μίας τράπεζας. H κεφαλαιακή επάρκεια μίας τράπεζας η οποία αποτελεί τη βασική ‘μέτρηση’ της χρηματο- οικονομικής της υγείας. Η φύση των κεφαλαίων αυτών (=υψηλή ρευστότητα) εξασφαλίζει την κάλυψη απρόβλεπτων χρηματοοικονομικών ζημιών των τραπεζών προστατεύοντας έτσι τις καταθέσεις των πελατών τους. Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 1. Κύρια στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier I):… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Subordinated Bond

Subordinated Bond. ‘Ανασφάλιστο’ ομόλογο ή ομόλογο χαμηλής εξασφάλισης. Για παράδειγμα ένα subordinated ομόλογο είναι αυτό που δεν έχει ενέχυρο (π.χ. υποθήκη ακινήτου). Σε περίπτωση χρεoκοπίας του εκδότη, προτεραιότητα για αποζημίωση έχουν οι επενδυτές σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης (senior) και μετά ακολουθούν οι επενδυτές σε subordinated ομόλογα. Όρος γνωστός και ως: Junior Bond Subordinated Debt  Χρέος… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Capitulation

Capitulation. Επενδυτικός όρος που αναφέρεται σε απότομη πτώση της τιμής των μετοχών που συνοδεύεται από εξαιρετικά υψηλούς όγκους συναλλαγών. Συνήθως συμβαίνει σε συνθήκες πωλήσεων πανικού όταν οι επενδυτές φθάνουν σε ‘οριακό σημείο’ και ρευστοποιούν τις μετοχές τους σε ‘οποιαδήποτε’ τιμή (ξεπούλημα). Κάποιοι σχολιαστές και επενδυτές θεωρούν ότι το ξεπούλημα αυτό αποτελεί σημάδι ενός τοπικού χαμηλού… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Senior Bond

Senior Bond. Oμόλογο αυξημένης εξασφάλισης. Το ομόλογο αυτό έχει προτεραιότητα για αποζημίωση του επενδυτή – έναντι άλλων ομολόγων ή δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (unsecured ή junior ή subordinated) – σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη του. Όρος γνωστός και ως: Senior Debt

Ετικέτες:

Μαύρη Παρασκευή 1869

 Μαύρη Παρασκευή 1869. Η Μαύρη Παρασκευή της 24ης Σεπτεμβρίου 1869 όπου υπήρξε βύθιση της τιμής του χρυσού και συμπαρέσυρε τη Wall Street. H μεγάλη πτώση της τιμής του χρυσού ήταν συνέπεια της προσπάθειας χειραγώγησης της αγοράς του χρυσού και η κατάπνιξη της από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Jay Gould και ο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Black Friday 1869

Black Friday 1869. Η Μαύρη Παρασκευή της 24ης Σεπτεμβρίου 1869 όπου υπήρξε βύθιση της τιμής του χρυσού και συμπαρέσυρε τη Wall Street. H μεγάλη πτώση της τιμής του χρυσού ήταν συνέπεια της προσπάθειας χειραγώγησης της αγοράς του χρυσού και η κατάπνιξη της από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Jay Gould και ο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

FTSE Emerging All Cap Index

FTSE Emerging All Cap Index. Δείκτης Μετοχών Aναδυόμενων Αγορών της ομάδας-οικογένειας δεικτών FTSE Rusell που αντανακλά την απόδοση μετοχών εταιριών όλων των κεφαλαιοποιήσεων (μεγάλης, μεσαίας, μικρής κεφαλαιοποίησης) 24 αναδυόμενων αγορών. Ο δείκτης λανσαρίστηκε στις 22/09/2003 ενώ η βάση υπολογισμού του δείκτη=100 είναι η 31/12/2002. Στις 26/02/2021, οι μετοχές στο δείκτη ήταν 3.339 συνολικής κεφαλαιοποίησης $7,79 τρισ. Η Ελλάδα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Lot

Lot. Συγκεκριμένo και σύνηθες μέγεθος αγοράς ή πώλησης νομισματικών μονάδων στην αγορά συναλλάγματος spot [αγορά όψης (τοις μετρητοίς) -τρέχουσα-άμεση, όχι προθεσμιακή αγορά]. Ιστορικά και παραδοσιακά τα ποσό αυτό είναι οι 100.000 μονάδες στο νόμισμα συναλλαγής – base currency, δηλαδή στο πρώτο νόμισμα του ζεύγους νομισμάτων. Παρολαυτά, σήμερα υπάρχουν και τα ποσά των 10.000 (mini), 1.000… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Εμπορικός Πόλεμος

Εμπορικός Πόλεμος. Φαινόμενο κατά το οποίο μία χώρα επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές που κάνει από άλλες χώρες, και οι χώρες αυτές με τη σειρά τους ανταποδίδουν με παρόμοια μέτρα προστατευτισμού δηλαδή με δασμούς προς τη χώρα αυτή. Η επιβολλή δασμών γίνεται από την ανάγκη μίας χώρας να προστατέψει την εγχώρια παραγωγή και βιομηχανία και να… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας (Σ.Σ.Ε.)

Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας (Σ.Σ.Ε.). Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας (Σ.Σ.Ε.) συστάθηκε με τον νόμο 3867/2010. Ο νόμος προβλέπει: Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών «Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας» (Σ.Σ.Ε.), με αποστολή την ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των επί μέρους συστημάτων του χρηματοοικονομικού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων. Ειδικότερα το… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Viable Debt

Viable Debt. Το χρέος το οποίο μπορεί να εξυπηρετείται και να είναι διαχειρίσιμο βάσει των δυνατότητων του εκδότη του χρέους και μόνο. Το βιώσιμο χρέος δε χρειάζεται κάποια ελάφρυνση ή συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όρος γνωστός και ως: Βιώσιμο Χρέος Sustainable Debt

Ετικέτες:

Βιώσιμο Χρέος

Βιώσιμο Χρέος. Το χρέος το οποίο μπορεί να εξυπηρετείται και να είναι διαχειρίσιμο βάσει των δυνατότητων του εκδότη του χρέους και μόνο. Το βιώσιμο χρέος δε χρειάζεται κάποια ελάφρυνση ή συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όρος γνωστός και ως: Viable Debt Sustainable Debt

Ετικέτες:

FTSE Emerging Index

FTSE Emerging Index. Δείκτης Μετοχών Aναδυόμενων Αγορών της ομάδας-οικογένειας δεικτών FTSE Rusell που αντανακλά την απόδοση μετοχών εταιριών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 24 αναδυόμενων αγορών. Ο δείκτης λανσαρίστηκε στις 30/06/2000 ενώ η βάση υπολογισμού του δείκτη=100 είναι η 31/12/1986. Στις 26/02/2021, οι μετοχές στο δείκτη ήταν 1.820 συνολικής κεφαλαιοποίησης $7,12 τρις. Μεγαλύτερα Ποσοστά Χωρών στο Δείκτη: –… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά

Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά. Κεφάλαια ορισμένου ύψους που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν ως αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους. Tα κεφάλαια αυτά παίζουν ένα ρόλο βαλβίδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Minimum Reserves

Minimum Reserves. Κεφάλαια ορισμένου ύψους που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν ως αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους. Tα κεφάλαια αυτά παίζουν ένα ρόλο βαλβίδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια η… Περισσότερα »

Ετικέτες:

FTSE All-World Index

FTSE All-World Index. Παγκόσμιος Δείκτης Μετοχών της ομάδας-οικογένειας δεικτών FTSE Rusell που αντανακλά την απόδοση μετοχών εταιριών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 47 αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών. Η στάθμιση των μετοχών στο δείκτη πραγματοποιείται βάσει της κεφαλαιοποίησής τους (market-capitalisation weighted index). Ο δείκτης καλύπτει το 90-95% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αγορών που συμμετέχουν σε αυτόν. Βάση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Securities Markets Programme (SMP)

Securities Markets Programme (SMP). Μηχανισμός Aγοράς Oμολόγων με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μπορούσε να αγοράζει απροσδιόριστο ποσό κρατικών ομολόγων (κυρίως) στη δευτερογενή αγορά των οποίων ‘το βάθος και η ρευστότητα είχαν εξασθενήσει-δυσλειτουργήσει’ και επομένως να εξουδετερώνει τις διαταραχές στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Ο μηχανισμός ανακοινώθηκε στις 10 Μαίου του 2010 λίγο μετά… Περισσότερα »

Ετικέτες:

GREK

To GREK είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Exchange Traded Fund – ETF) που επενδύει σε ελληνικές μετοχές και το οποίο έχει λανσάρει η εταιρία διαχείρισης περιουσίας Global X. Το GREK αποτελεί το σύμβολο διαπραγμάτευσης του ETF στο αμερικανικό χρηματιστήριο NYSE Arca ενώ η πλήρης ονομασία του είναι Global X MSCI Greece ETF (GREK).… Περισσότερα »

Ετικέτες: