Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

2017 μεταβολές στόχων

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ημερομηνία Αλλαγής Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή Στόχος Νέα Σύσταση Προηγ. Τιμή Στόχος Προηγ. Σύσταση 22/12/2017 IBG EXAE 7,20 BUY 6,50 BUY 19/12/2017 ΜS OTE 13,50 OW 13,00 OW 18/12/2017 ΕUROXX ΓΡΙΒ 10,70 ΟW 10,50 OW 14/12/2017… Περισσότερα »

Πίνακας Μεταβολών Τιμών-Στόχων & Συστάσεων 2017

Ημερομηνία Αλλαγής – Οίκος – Μετοχή – Νέα Τιμή Στόχος & Σύσταση – Προηγ. Τιμή Στόχος & Σύσταση 22/12/2017 IBG EXAE 7,20 BUY 6,50 BUY 19/12/2017 ΜS OTE 13,50 OW 13,00 OW 18/12/2017 ΕUROXX ΓΡΙΒ 10,70 ΟW 10,50 OW 14/12/2017 IBG EXAE 4,70 N 5,60 N 13/12/2017 EFG ΠΕΙΡ 3,27 Η 5,05 Η 13/12/2017 EFG… Περισσότερα »

Net Worth

Καθαρή Θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων –… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Υπεραξία Παραγώγων

Σύμφωνα με τον Νόμος 4172/2013 – Άρθρο 42, η υπεραξία (κέρδος) παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 15%. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται: Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) που σχετίζονται με… Περισσότερα »

Υπεραξία Μετοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 – Άρθρο 42, η υπεραξία (κέρδος) από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ΜΟΝΟ όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%). Ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών (και… Περισσότερα »

Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4387/2016, τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15%. Τα μερίσματα αυτά αποτελούν εισόδημα από μετοχές που αποκτάται από 01/01/2017 και μετά. Ο φόρος παρακρατείται από το νομικό πρόσωπο-εταιρία που προβαίνει στην πληρωμή, εφόσον αυτό έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΩ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ 4.… Περισσότερα »

Εισφορά Αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:   Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Φορολογία Ενοικίων

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:   Παράδειγμα: Μισθωτός με καθαρά εισοδήματα 15.000€ δηλώνει εισόδημα από ενοίκια 5.000€. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα πληρώσει φόρο ενοικίων 5.000 * 15% = 750€. Τα έσοδα από ενοίκια υπόκεινται όμως και σε φόρο αλληλεγγύης (δες εδώ). Στο παραδειγμά μας ο ιδιοκτήτης… Περισσότερα »

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:   Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων: 30/06/2017 (βάσει τροπολογίας 11/04/2017) Καταβολή Φόρων: 3 διμηνιαίες δόσεις (1η 31/07/17, η 2η 30/09/2017 και η 3η 30/11/2017).