1973: Εισαγωγή της ΕΤΕΒΑ στο χρηματιστήριο

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

14/08/1973: Εισαγωγή της ΕΤΕΒΑ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Η ΕΤΕΒΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε) ιδρύθηκε στα τέλη του 1963 µε πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και σε συνεργασία µε µεγάλους τραπεζικούς οργανισµούς της Ευρώπης και της Αµερικής, οι οποίοι συµµετείχαν ενεργά στη ∆ιοίκησή της επί 23 χρόνια. Βασικοί χρηµατοδότες στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΤΕΒΑ ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Στη διάρκεια των ετών, η εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των εργασιών της επιτεύχθηκε µέσω της σύναψης σειράς µακροπροθέσµων δανείων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, χάρη στο διεθνή χαρακτήρα και την ισχυρή πιστοληπτική της ικανότητα στη διεθνή αγορά κεφαλαίων. Ειδικότερα, τα δύο τρίτα σχεδόν του εξωτερικού δανεισµού της προερχόταν από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και από τράπεζες, όπως από τη ∆ιεθνή Τράπεζα (IBRD), το γερµανικό κρατικό οργανισµό KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Επιπλέον, µετά την εισαγωγή του θεσµού των τραπεζικών οµολόγων στα µέσα της δεκαετίας του 1970, δόθηκε στην ΕΤΕΒΑ η δυνατότητα να απευθυνθεί στο αποταµιευτικό κοινό, αποκτώντας αυτοτέλεια στην άντληση κεφαλαίων από το εσωτερικό.

Οι ιδρυτές της απέβλεπαν στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού οργανισµού που θα συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Παρά την υποτυπώδη ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Τράπεζα ανάπτυξε δραστηριότητα και στο χώρο αυτό, όποτε της το επέτρεπαν οι συνθήκες, αναλαµβάνοντας εργασίες οργάνωσης, διαχείρισης και αναδοχής µετοχικών, οµολογιακών και µετατρέψιµων οµολογιακών εκδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΕΒΑ ανέλαβε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις πρώτες δηµόσιες εγγραφές ιδιωτικών επιχειρήσεων, στις οποίες ήταν ο σύµβουλος έκδοσης και ο Κύριος Ανάδοχος. Αξιόλογη δραστηριότητα ανέπτυξε και στον τοµέα των υπηρεσιών συµβούλου σε χρηµατοδοτικά θέµατα, ενώ παράλληλα είχε αποφασιστικό ρόλο στη µελέτη και βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, που διέπει στη χώρα µας το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και την κεφαλαιαγορά. 260 Στο πλαίσιο αυτά, συνέβαλε στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς (Α.Ν. 148/1967), για τα Αµοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ν.∆. 608/1970), για τις Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing – Ν.1665/1986), για τις Εταιρίες Παροχής Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου (VENTURE CAPITAL – Ν.1775/1988) καθώς και για τον εκσυγχρονισµό της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας (Ν.1806/1988) κλπ. Επιπλέον, η ΕΤΕΒΑ είχε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ή και συµµετείχε σε έναν αριθµό επιχειρήσεων του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της κεφαλαιαγοράς, µεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά η ∆ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. (1972), η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (1979), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (1979), η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (1981), η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε. (1981), και η ΕΘΝΙΚΗ-LYONNAIS LEASING Α.Ε. (1989). Το 1985 µεταβιβάστηκε το σύνολο των µετοχών των αρχικών µετόχων (ξένων τραπεζών) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία απέκτησε την πλειοψηφία επί των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.