Αγορά Ιδίων Μετοχών

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Η αγορά μετοχών μιας εταιρίας A που γίνεται από την ίδια την εισηγμένη εταιρία A. Η Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρίας ορίζει τις προϋποθέσεις για να αποκτηθούν οι μετοχές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν την ευθύνη υλοποίησης αυτής της απόφασης. Βάσει της ελληνικής χρηματιστηριακής
νομοθεσίας, μία εταιρία  δε δύναται να επαναγοράσει ποσοστό άνω του 10% των υφιστάμενων μετοχών της.

Η αγορά ιδίων μετοχών αποτελεί μία εναλλακτική μορφή ανταμοιβής των μετόχων της εταιρίας όπως η καταβολή μερισμάτων. Στην περίπτωση της αγοράς ιδίων μετοχών, οι επενδυτές λαμβάνουν την τρέχουσα ‘δίκαιη’ αξία της μετοχής αντί περιοδικών μερισμάτων. Η εταιρία που αγοράζει τις μετοχές της μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά δίνει σήμα στους επενδυτές ότι η διοίκηση πιστεύει ότι η μετοχή της είναι υποτιμημένη.
Η αγορά ιδίων μετοχών μειώνει τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών κάτι που αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή και μειώνει τον πολλαπλασιαστή κερδών (P/E), ενώ αυξάνει τα μελλοντικά μερίσματα ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μερίσματος, οπότε το μέρισμα που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές προσαυξάνεται από το μέρισμα των ιδίων μετοχών.

Εντούτοις, η αγορά ιδίων μετοχών δύναται να υποδηλώνει την έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών και τη συγκέντρωση υπερβάλλουσας ρευστότητας από την εταιρία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να λαμβάνει χώρα προκειμένου αργότερα να:
α. διανεμηθούν στο προσωπικό ως bonus (έκτακτο εφάπαξ ποσό), ή
β.πωληθούν σε κάποιο στρατηγικό επενδυτή

Εκτός από το ευεργετικό αποτέλεσμα της αύξησης του μερίσματος ανά μετοχή, η αγορά ιδίων μετοχών πολλές φορές ελκύει τους επενδυτές και για επίτευξη υπεραξίας. Οι μετοχές των εταιριών που προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών πετυχαίνουν αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς-δείκτη αναφοράς μετοχών.

Όρος γνωστός και ως:
Eπαναγορά Μετοχών
Share Buyback
Stock Buyback

Ετικέτες: