Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ευρωζώνη. Υπολογίζεται από την Eurostat και τις σχετικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης σύμφωνα με εναρμονισμένες στατιστικές μεθόδους.

Σκοπός του HICP είναι να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για τις διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισμού και, ειδικότερα, για την εκτίμηση του κριτηρίου σύγκλισης, της σταθερότητας των τιμών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των χωρών, όσον αφορά την είσοδό τους στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).
Το κοινό έτος βάσης του HICP είναι το 2005 (2005=100,0).

Ο HICP κάθε κράτους-μέλους λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του αντίστοιχου HICP της Νομισματικής Ένωσης.
Ο HICP δεν είναι δείκτης κόστους ζωής, δεν χρησιμοποιείται στο εσωτερικό ενός κράτους ως δείκτης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή διαπραγμάτευσης μισθών και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον εθνικό ΔΤΚ.
Ο HICP καλύπτει τις καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της Xώρας ανεξάρτητα από ποιους γίνονται (μόνιμοι ή μη μόνιμοι κάτοικοι), ενώ ο εθνικός ΔΤΚ καλύπτει τις καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών μόνιμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια και στην αλλοδαπή.

Όρος γνωστός και ως:
HICP Inflation
Harmonized Index of Consumer Prices

Ετικέτες: