Προνομιούχες Μετοχές

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Κατηγορία μετοχών (τίτλος-μερίδιο επί ιδιοκτησίας εταιρίας) με αυξημένα προνόμια έναντι των κοινών μετοχών πάνω σε εταιρικά κέρδη και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες μετοχή έχουν προτεραιότητα στην καταβολή μερίσματος καθώς και στην απαίτηση-αξίωση σε περίπτωση ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας εάν αυτή τεθεί σε εκκαθάριση. Επίσης οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα αν μια εταιρεία επιστρέψει στην κερδοφορία μετά από συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.
Οι προνομιούχες μετοχές συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που από το καταστατικό προβλέπεται το δικαίωμα ψήφου σε συγκεκριμένα μόνο ζητήματα, κεφαλαιώδους σημασίας (π.χ. σε απόσχιση ενός κλάδου μιας εταιρείας).

Γενικά, μπορούμε να συναντήσουμε πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά προνομιούχων μετοχών, που καθορίζονται πάντα από το καταστατικό της εταιρίας. Για παράδειγμα μπορεί να προβλέπεται οι προνομιούχες μετοχές να έχουν καθορισμένο επιτόκιο, σταθερό ή μεταβλητό, και οι τόκοι που προκύπτουν να πληρώνονται σε ετήσια, 6μηνιαία, 3μηνιαία ή μηνιαία βάση. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υβριδικά επενδυτικά προϊόντα καθώς συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των μετοχών και των ομολόγων ταυτόχρονα. Κάποιες φορές οι προνομιούχες μετοχές είναι μετατρέψιμες, δηλαδή μπορούν να ανταλλαχθούν με ένα συγκεκριμένο αριθμό κοινών μετοχών κάτω από συγκεκριμένους όρους που ορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας.

Ο λόγος για τον οποίο εκδίδονται προνομιούχες μετοχές έγκειται συνήθως στη διευκόλυνση κάλυψης του αυξανόμενου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς το προνόμιο καθιστά τις μετοχές ελκυστικότερες.

 

Όρος γνωστός και ως:
Preferred Stocks
Preference Shares

Ετικέτες: